PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzimy księgi handlowe dla małych, średnich oraz większych podmiotów gospodarczych, czyli tzw. pełną księgowość.
Według obowiązującego w Polsce prawa, firmy, które w ostatnim roku podatkowym przekroczyły przychody w wysokości 1.200.000,00 EUR, mają obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych. Dotyczy to również wszystkich osobowych spółek kapitałowych takich jak spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, a także spółki jawne – bez względu na wielkość osiąganych przychodów.

Zakres prac:

 1. sporządzanie bilansu otwarcia,
 2. opracowanie Zakładowego Planu Kont, schematu obiegu dokumentów itp.,
 3. bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 4. prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży,
 5. sporządzanie rejestrów i deklaracji podatku od towarów i usług VAT,
 6. rozliczanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
 7. sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych,
 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 9. prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
 10. prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 11. prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 12. sporządzanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych:
  – bilans,
  – rachunek zysków i strat,
  – informacja dodatkowa,
  – przepływy środków pieniężnych,
 13. sporządzanie sprawozdań do GUS,
 14. sporządzanie informacji płatniczych,
 15. nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości,
 16. konsultacje z zakresu rachunkowości.