USŁUGI NA ZLECENIE

 1. Wyprowadzanie zaległości w księgowości i podatkach.

  Na zlecenie klienta i na podstawie dokumentów z poprzednich okresów sprawozdawczych prowadzimy prace mające na celu prawidłowe ujęcie w księgach zdarzeń oraz prawidłowe naliczenie zobowiązań podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego i bilansowego w tych okresach, sporządzenia korekty sprawozdań finansowych oraz rocznych rozliczeń podatkowych i ZUS.

  Zakres prac :
  • oszacowaniem zakresu prac, ich pracochłonności,
  • wykonaniem harmonogramu działań,
  • uzgodnieniem z organami i urzędami państwowymi terminu uzupełnienia zaległości,
  • wykonaniem zaległych księgowań i ewidencji,
  • sporządzeniem zaległych deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych,
  • przekazaniem zaktualizowanej dokumentacji finansowo-księgowej
 2. Sporządzenie i wysyłka dokumentów INTRASTAT
 3. Sporządzanie i złożenie innych wymaganych deklaracji np.: PCC.
 4. Aktualizacja danych  – CEIDG, REGON, NIP
 5. Sprawozdawczość dla urzędu statystycznego, banków i innych instytucji
 6. Bieżące wsparcie księgowe – kontakty z urzędem skarbowym, urzędem statystycznym, ZUS
 7. Reprezentowanie Klienta – zgodnie z otrzymanym Pełnomocnictwem.
 8. Zamknięcie roku obrotowego
 9. Inne usługi